VIIIè Festival LITERARI

Protecció de dades concurs

Responsable del Tractament de les dades

Les dades personals facilitades com a conseqüència de la seva participació en el present concurs seran tractades per FUNDACIÓ VICENTE FERRER, domicili social al C / París nº 71, 3ª planta; 08029 Barcelona, telèfon (0034) 93 419 02 68 i correu electrònic de contacte rgpd@fundacionvicenteferrer.org.

Finalitat del tractament de les dades

Tractem les dades personals que ens faciliti amb les següents finalitats:

a) Per gestionar la seva participació en el Concurs VIIè Festival Imagina l’Índia, així com el lliurament de premis.
b) Per donar a conèixer als guanyadors del concurs a través dels mitjans descrits en les presents bases.

c) Per promocionar les activitats, actes i projectes socials de la Fundació, mitjançant campanyes utilitzant els projectes aportats pels participants, juntament amb les fotografies i vídeos aparellats als mims.

El lliurament de les dades per a les finalitats indicades és obligatòria, no podent participar en el present concurs en cas contrari.

Les categories de dades tractades són les que se sol·licitin en els formularis d’inscripció.

Conservació de les dades

Com a regla general, les dades personals seran conservades mentre duri el concurs. Això no obstant, es donaran les següents excepcions a aquest termini de conservació:

• Les dades dels guanyadors seran conservats mentre duri la promoció del concurs, sent publicats en els mitjans descrits en les presents bases.

• Aquelles participacions que l’entitat consideri d’interès poden ser utilitzades per a promocionar les activitats, actes i projectes socials de la Fundació, utilitzant les fotografies i vídeos aparellats a aquestes participacions (projectes). Amb aquesta finalitat, les dades seran conservats de manera indefinida, fins que, si és el cas, l’interessat ens manifesti la seva voluntat de suprimir-los.

Base legitimadora

La base legal per al tractament de les seves dades és l’execució de la relació contractual sorgida com a conseqüència de l’acceptació dels termes i condicions que regeixen la participació en el concurs.

Destinataris de les dades

Les dades seran tractades de manera confidencial, si bé, per la mateixa operativa del concurs, les dades dels participants podran ser cedits als següents tercers:

a) Les administracions públiques competents, en els casos que preveu la Llei i per als fins en ella definits.

b) Les dades dels guanyadors, juntament amb el projecte guanyador, seran publicats en els mitjans descrits en les presents bases.

c) Aquelles participacions que l’entitat consideri d’interès poden ser utilitzades per a promocionar les activitats, actes i projectes socials de la Fundació, utilitzant les fotografies i vídeos aparellats a aquestes participacions (projectes) en les seves comunicacions i activitats socials.

Tractament de la imatge

En virtut del que indica prèviament, els projectes / participacions, juntament amb els vídeos i imatges vinculats als mateixos, podran ser utilitzats per donar a conèixer als guanyadors, així com per promocionar les activitats, actes i projectes socials de la Fundació, utilitzant per a això els mitjans de comunicació que la Fundació consideri necessaris (xarxes socials, pàgines webs, revistes corporatives o qualsevol altre mitjà de comunicació anàleg).

Els participants cedeixen a la Fundació el dret a fixar, reproduir, distribuir, comunicar públicament i obtenir còpies de les fotografies i vídeos de la seva persona, que apareix en els projectes presentats, per als fins indicats, sense cap limitació de nombre, temps i àmbit geogràfic, sense que per això tingui dret a percebre cap remuneració. Aquesta cessió té com a única excepció i limitació aquelles utilitzacions o aplicacions que poguessin atemptar a el dret a l’honor en els termes que preveu la Llei Orgànica 1/85, de 5 de Maig, de Protecció Civil a el Dret a l’honor, la intimitat personal i familiar i la pròpia imatge.


Exercici de drets RGPD

Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre si estem tractant dades personals que li concerneixin, o no. Les persones interessades tenen dret a accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si escau, sol·licitar la seva supressió quan, entre d’altres motius, les dades ja no siguin necessaris per als fins per als quals van ser recollits.

En les condicions previstes en el Reglament General de Protecció de Dades, els interessats podran sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades o el seu portabilitat, en el cas únicament els conservarem per a l’exercici o la defensa de reclamacions.

En determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular, els interessats podran oposar-se a el tractament de les seves dades. Si vostè ha atorgat el consentiment per a alguna finalitat específica, té dret a retirar-lo en qualsevol moment, sense que això afecti la licitud del tractament basat en el consentiment previ a la seva retirada. En aquests supòsits deixarem de tractar les dades o, si s’escau, deixarem de fer-ho per a aquesta finalitat en concret, excepte per motius legítims imperiosos, o l’exercici o la defensa de possibles reclamacions.

A més, la normativa en matèria de protecció de dades permet que pugui oposar-se a ser objecte de decisions basades únicament en el tractament automatitzat de les seves dades, quan procedeixi.

Els drets abans esmentats es caracteritzen per les següents raons:

• El seu exercici és gratuït, llevat que es tracti de sol·licituds manifestament infundades o excessives (p. Ex., Caràcter repetitiu), en aquest cas podrà cobrar un cànon proporcional als costos administratius suportats o negar-se a actuar
• Pot exercir els drets directament o per mitjà de la teva representant legal o voluntari

• S’ha de respondre a la seva sol·licitud en el termini d’un mes, encara que, si es té en compte la complexitat i nombre de sol·licituds, es pot prorrogar el termini en altres dos mesos més.

• Tenim l’obligació d’informar sobre els mitjans per exercir aquests drets, els quals han de ser accessibles i sense poder denegar l’exercici del dret pel sol motiu d’optar per un altre mitjà. Si la sol·licitud es presenta per mitjans electrònics, la informació es facilitarà per aquests mitjans quan sigui possible, llevat que ens sol·liciti que sigui d’una altra manera.

• Si, per qualsevol motiu, no es donés curs a la sol·licitud, l’informarem, com a molt tard en un mes, de les raons d’això i de la possibilitat de reclamar davant d’una Autoritat de Control

Per tal de facilitar l’exercici dels drets esmentats, us facilitem a continuació els enllaços a el formulari de sol·licitud de cada un d’ells:

– Formulari exercici del dret d’accés

– Formulari d’exercici del dret de rectificació

– Formulari d’exercici del dret d’oposició

– Formulari d’exercici del dret de supressió (dret “a l’oblit”)

– Formulari d’exercici del dret a la limitació del tractament

– Formulari d’exercicis del dret a la portabilitat

– Formulari d’exercici a no ser objecte de decisions individuals automatitzades

Tots els drets esmentats poden exercir-se a per mitjà dels canals de contacte que figuren al principi d’aquesta clàusula.

En tots els casos, haurà d’acreditar la seva identitat acompanyant fotocòpia o còpia escanejada, del seu DNI o document equivalent, o bé document acreditatiu de la representació, si el dret s’exerceix mitjançant representant.

Tots els drets esmentats poden exercir-se per mitjà del canals de contacte amb l’entitat que figuren al principi d’aquesta clàusula.

Davant de qualsevol vulneració dels seus drets, especialment quan vostè no hagi obtingut satisfacció en el seu exercici, pot presentar una reclamació davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades (dades de contacte accessibles a www.aepd.es), o una altra autoritat de control competent . També pot obtenir més informació sobre els drets que l’assisteixen dirigint-se a aquests organismes.

Origen de les dades

Les dades personals són facilitades pels participants en el concurs. En aquells casos en què el registre d’usuari s’efectua mitjançant xarxes socials, les dades personals que tractarem procediran de la xarxa social de què es tracti, a la qual, prèviament, l’interessat haurà facilitat aquestes dades per als fins previstos en els seus corresponents polítiques de privacitat. Les categories de dades que recaptarem des de la xarxa social de què es tracti són les que figuren en el nostre formulari de registre i que vostè hagi facilitat a aquesta xarxa social. Si, per procedir al registre, fossin imprescindibles més dades de les subministrades per la xarxa social, haurà de complimentar-addicionalment al nostre formulari de registre, amb subjecció a les condicions de privacitat previstes en aquesta Política.