VIIIè Festival LITERARI

Bases del concurs

Bases legals:

BASES VIIIÈ FESTIVAL LITERARI IMAGINA L’ÍNDIA – 2022/2023

La Fundació Vicente Ferrer, amb NIF G-09.326.745 (d’ara endavant “FVF” quan sigui designada) amb domicili social en 08029 Barcelona, carrer París 71, 3º, organitza un Festival Literari denominat “Imagina l’Índia”. Aquest festival literari pren la forma de concurs (d’ara endavant ens hi referirem com al “Concurs”) que té per objecte premiar els textos curts (en prosa o poesia) elaborats per l’alumnat del cicle mitjà i superior dels centres d’educació primària de Catalunya. Davant la impossibilitat de realitzar l’edició d’enguany de l’Art Festival, aquests escrits seran elaborats a partir de 20 dibuixos que ens faran arribar nenes i nens de l’Índia rural. La finalitat del Festival Literari és donar a conèixer la realitat de l’Índia, amb els seus valors i els seus trets diferencials, treballant el respecte i la diversitat amb els nens i nenes, a través de la interacció d’ambdues cultures.

El present document estableix les bases legals aplicables al Concurs organitzat per la FVF (d’ara endavant, “Bases Legals”).

1. Condicions de participació

Podran participar en el Concurs els alumnes de cicle mitjà i superior dels centres d’educació primària de Barcelona. Per a la participació dels alumnes serà necessari que prèviament els respectius centres d’educació primària s’inscriguin al Concurs a través d’aquest formulari o trucant a la Unitat de Sensibilització de la FVF al 93.419.02.68, indicant el nom del centre, l’adreça i el cicle que s’inscriu al concurs. Les dades facilitades hauran de ser completes i veraces, i els participants les hauran de mantenir actualitzades.

Els centres d’educació primària podran inscriure’s al Concurs fins al 4 d’abril de 2023, data límit a partir de la qual no s’acceptaran més inscripcions.

Un cop formalitzada la inscripció, la FVF enviarà a l’escola el material on-line pertinent per a la participació en el Concurs. Els centres d’educació primària hauran d’imprimir els dibuixos corresponents per a dur a terme l’activitat.

La participació en aquest Concurs és gratuïta.

2. Categories del Concurs

El Concurs es dividirà en dues categories diferents (d’ara endavant, “Categoria” o “Categories”):

 • Categoria A: nens i nenes de cicle mitjà (prosa i poesia).
 • Categoria B: nens i nenes de cicle superior (prosa i poesia).

3. Durada

El Concurs s’iniciarà el 9 de gener del 2023 i finalitzarà el 10 de maig del 2023. La resolució del Concurs i l’anunci de 18 (en prosa o poesia) textos finalistes i 2 guanyadors, de conformitat amb el que preveuen les presents Bases Legals, es publicarà el 26 de maig, tant a la pàgina web www.imaginaindia.org com a les xarxes socials de la Fundació Vicente Ferrer.

4. Dinàmica del Concurs

El Concurs consisteix en la redacció de prosa o poesia per part de l’alumnat dels centres d’educació primària degudament inscrits, elaborats a partir de 20 il·lustracions de nenes i nens de l’Índia rural que viuen a l’estat d’Andhra Pradesh, Índia.

A cada Categoria se li assignaran 10 il·lustracions. El professorat dels centres educatius s’encarregarà de repartir els dibuixos entre els alumnes de cada classe. En el cas de que hi hagi més de 10 alumnes per classe, els dibuixos es repetiran. Cada alumne escriurà un text, prosa o poesia, inspirat en el dibuix que li hagi estat assignat.

5. Requisits dels escrits

Els escrits hauran de complir els següents requisits:

 • Hauran d’estar escrits en prosa o poesia i en català.
 • El tema a tractar és l’Índia, concretament sobre la il·lustració assignada.
 • 1.400 caràcters com a màxim (en lletra Arial i mida de 12 punts) per a la participació en prosa i 1.000 caràcters com a màxim per a la poesia (en lletra Arial i mida de 12 punts). Quedaran desqualificats tots els textos que sobrepassin aquests caràcters.

Així mateix, els escrits:

 • Hauran de ser conformes a la llei, la moral, l’ordre públic, els bons usos i costums i han de respectar altres cultures, els drets de les minories, dels menors d’edat i de les persones amb qualsevol tipus de discapacitat.
 • No podran vulnerar la sensibilitat de les persones o incitar a conductes de caràcter violent, sexual, discriminatori, contraris als usos socials, ni utilitzar llenguatge sexista, groller o inapropiat.
 • Hauran de complir la legalitat vigent i, per tant, no podran vulnerar entre altres, els drets de tercers, especialment els de la propietat intel·lectual, l’honor, la intimitat personal i familiar i la pròpia imatge i els relatius a l’ús de les dades personals de tercers.
 • Hauran de ser creacions originals de l’alumnat participant i, per tant, els relats no podran ser còpia parcial o total d’altres.

El Jurat no valorarà les obres que no s’ajustin als requisits previstos en aquesta clàusula.

Un cop enviats els textos a la FVF no podran ser modificats ni substituïts. Els centres educatius participants rebran un e-mail per part de la FVF comunicant la correcta recepció dels escrits.

6. Aproximació prèvia a l’Índia rural

La FVF posarà a disposició del professorat materials de suport per dur a terme, una activitat prèvia a la redacció dels escrits per part de l’alumnat. Aquests materials, de conformitat amb el que disposa la clàusula primera d’aquestes Bases Legals, consisteixen en:

 • Una guia didàctica sobre els Objectius de Desenvolupament Sostenible, amb l’objectiu de poder plasmar els coneixements adquirits en els escrits.
 • Una aproximació a l’Índia rural i al treball de la Fundación Vicente Ferrer, sempre i quant l’alumnat en tingui desconeixement.

Si l’escola ho considera pertinent, l’activitat prèvia pot comptar amb la participació d’una persona portaveu de la FVF.

7. Primera selecció dels textos als centres educatius

De cada Categoria en la qual participin, els centres educatius inscrits hauran de presentar tres (3) escrits seleccionats (en prosa o poesia). La tria dels escrits seleccionats la podrà fer el professorat o l’alumnat sota la supervisió del professorat, com cada centre educatiu estimi més oportú.

Els textos seleccionats pel centre educatiu hauran de transcriure’s a l’ordinador i enviar-se a la Fundación Vicente Ferrer a través del formulari de l’apartat “participa” del web www.imaginaindia.org conjuntament amb la complementació d’un seguit de dades necessàries per a la participació.

DADES DE L’ESCOLA

Nom de l’escola, adreça, CP i població, telèfon, e-mail de l’escola, mestre/a que ha coordinat el concurs a classe, e-mail del/la mestre/a,

DADES DE L’ALUMNE PARTICIPAR

Nom i cognoms de l’autor/a, nivell educatiu/curs, edat

DADES DEL TEXT

Categoria del concurs (indiqueu “A” si és tracta de cicle mitjà i “B” si és superior), títol del relat, dibuix al qual fa referència el relat (número identificatiu de la il·lustració)

Les obres que seleccioni cada centre educatiu hauran d’enviar-se a la FVF abans del dia 10 de maig del 2023.

Si l’escola ho considera pertinent, es podrà dur a terme una sessió de reflexió final acompanyada d’una xerrada sobre l’Índia, amb la participació d’una persona portaveu de la FVF.

8. Jurat i selecció de les persones finalistes i guanyadores

El jurat del Concurs en ambdues Categories estarà format per personal de la FVF i professionals de l’educació externs a la FVF.

Les persones membres del Jurat designaran 10 obres finalistes per a cadascuna de les dues Categories. D’entre els 20 escrits finalistes, s’escollirà 1 text guanyador per Categoria. Els 18 textos finalistes, així com els 2 guanyadors, es publicaran a www.imaginaindia.org i a xarxes socials, el 26 de maig de 2023, indicant els noms i cognoms dels autors dels relats finalistes, així com el corresponent centre educatiu.

9. Premis

Els 10 textos finalistes per la Categoria A i els 10 textos finalistes per la Categoria B es maquetaran en un únic llibre, conjuntament amb les 20 il·lustracions índies a les que fan referència. La FVF imprimirà 200 exemplars d’aquesta publicació.

La FVF entregarà un exemplar del llibre tant a les escoles finalistes com als autors i les autores dels relats finalistes. Així com un e-mail d’agraïment a tots els centres d’educació primària participants.

Els dos textos guanyadors (un per cada Categoria):

 • Apareixeran al llibre amb un distintiu de “text guanyador”.
 • L’escola a la que pertanyi l’alumne/a que hagi escrit el text guanyador, de cadascuna de les Categories (A i B), rebrà un premi de productes de Comerç Just i Solidari de la FVF; així com un exemplar del llibre.
 • L’autor/a del text guanyador de cada Categoria, rebrà un petit detall de Comerç Just, un diploma i un exemplar del llibre.

Els premis no són bescanviables per diners ni per altres articles.

10. Dades personals

Les dades tant de les persones com de les escoles participants, es tractaran d’acord amb les disposicions de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de dades de caràcter personal, LOPD.

De conformitat amb l’art. 5 LOPD, les dades de caràcter personal facilitades a la FVF quedaran incorporades en un fitxer inscrit a l’Agència Espanyola de Protecció de Dades del que és responsable la FVF amb la finalitat de gestionar el Concurs i els drets i obligacions que se’n deriven.

Els participants podran exercir els seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició dirigint-se a la FVF a través el correu electrònic sensibilizacion@fundacionvicenteferrer.org o mitjançant correu postal a la direcció 08029 Barcelona, carrer París 71, 3º.

Els finalistes autoritzen a la FVF a que els seus noms, cognoms i el nom de l’escola puguin ser publicats a la web del Concurs, sense que aquesta autorització els hi confereixi el dret a rebre cap tipus de remuneració.

Mitjançant la participació de les escoles al Concurs, les mateixes declaren haver obtingut totes les autoritzacions i permisos necessaris per part dels pares dels alumnes per tal que els seus noms puguin ser publicats per part de la FVF en les condiciones previstes en les presents Bases Legals, en el supòsit de que resultin finalistes del Concurs. Les escoles mantindran en tot cas indemne a la FVF per qualsevol reclamació dels pares o alumnes de les escoles que pugui sorgir arrel de la publicació de les dades dels alumnes finalistes a www.imaginaindia.org.

11. Drets de propietat intel·lectual

Les escoles i alumnes participants coneixen i accepten que per la seva participació al Concurs, cedeixen a favor de la FVF, en exclusiva, tots els drets d’explotació de les obres o prestacions protegides que es puguin derivar de la seva participació per a que, entre altres drets, puguin reproduir-les, distribuir-les, comunicar públicament i transformar-les a través de qualsevol format, suport o modalitat d’explotació, incloent, entre altres, la digitalització i qualsevol mitjà gràfic, audiovisual, sonor o internet, així com merchandising, explotacions secundàries i derivades.

Aquesta cessió a títol gratuït, per a tots els països del món i fins el màxim període de protecció legal.

12. Legislació aplicable

El Concurs es regirà per la normativa espanyola i de la de la Comunitat Autònoma de Catalunya que sigui d’aplicació, així como per les presents Bases Legals.

13. Responsabilitat i garanties

Les escoles i alumnes participants seran responsables dels danys i perjudicis que causin a tercers derivats de la seva participació en el Concurs, amb total indemnitat per la FVF.

Amb l’enviament dels textos, els centres educatius garanteixen que els alumnes són els autors i que l’obra és original i inèdita, estant lliure de qualsevol càrrega o gravamen i que no es troba subjecte a contractes, cessions o llicències a favor de tercers.

14. Exoneració de responsabilitat

La FVF no es fa responsable:

 • Dels accidents, incidents i altres conseqüències que puguin patir els participants ni de la que aquests poden causar a terceres persones derivades del Concurs.
 • Dels danys i perjudicis que els participants ocasionin per la seva actuació al Concurs, especialment derivats de l’incompliment de les presents Bases Legals, de les instruccions i recomanacions donades per FVF o de la normativa vigent (Llei de propietat intel·lectual, Llei orgànica de protecció del dret a l’honor, la intimitat personal i familiar i a la pròpia imatge, Llei orgànica de protecció de dades de caràcter personal i altra normativa aplicable).
 • De les sancions, indemnitzacions i qualsevol tipus de pagament derivat de l’actuació de les participants.
 • Dels problemes d’accés, disponibilitat i funcionament d’Internet i en especial del correu electrònic i els portals a través dels quals es desenvolupa el Concurs.

15. Reserves i límits

La FVF es reserva el dret d’anul·lar o suspendre el Concurs, o bé canviar algunes condicions si per qualsevol causa aliena a la seva voluntat no pogués complir amb el normal desenvolupament del Concurs.

La FVF desqualificarà del Concurs als centres educatius que hagin facilitat dades errònies, falses o que presentin qualsevol irregularitat, o als que no compleixin amb les condicions de participació previstes en les presents Bases Legals.

16. Acceptació de les Bases Legals

La simple inscripció a aquest Concurs suposa l’acceptació de les presents Bases Legals i altres comunicacions o recomanacions que la FVF faci als centres educatius. Qualsevol incompliment donarà lloc a la desqualificació del centre educatiu i, per tant, a que aquest no pugui rebre cap dels premis que arribat el cas li puguin correspondre.

17. Disponibilitat de les Bases Legals

Una còpia actualitzada de les presents Bases Legals estarà sempre disponible a través de la pàgina web www.imaginaindia.org.